Navigate / search

Vårt innhold og aktiviteter

Barnehagen har et stort fellesrom som er godt egnet til fysisk aktivitet med blant annet buldrevegg, teater og fellessamlinger for deler av og hele barnehagen.

Vi vektlegger medvirkning i egen hverdag og egne læringsprosesser. Vi samarbeider på tvers av avdelingene og benytter oss av de gode aktivitetsmulighetene vi har både inne og ute.

Pedagogiske verktøy og metoder
iFokus Grevle barnehage benytter seg av ulike metoder når vi skal forstå barns utvikling og læring. Metodene handler om å bli trygge i seg selv, og være sammen med andre på en god måte. Barn er ulike og trenger ulike tilnærminger for å mestre å lære.

Det er mitt valg
«Det er mitt valg» har mottoet «det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne». Vi benytter oss av metoden i samlingsstund for barna mellom 2 -6 år. Metoden handler om å videreutvikler evnen til å ta gode valg, for senere å kunne motstå gruppepress og kunne si nei dersom det ikke føles rett. Tegnet « stopp» med hånden i været er noe barn raskt lærer seg, og som de andre aksepterer.

Trampoline
Trampoline er et praktisk verktøy for skolestarterne i barnehagen. Den gir barna en felles kunnskapsmessig plattform innen ulike temaer de vil møte i skolen. Det bidrar til å gi barna kjennskap og innsikt til lek og læring, sosial kompetanse, læringsstiler og begrepslæring.

Skrivedans
Skrivedans er et pedagogisk opplegg/program som har som mål å kombinere aktivitet og musikk i skriveforberedende bevegelser. Dette er ikke en metode for å lære å skrive, men for å lære bevegelsene og formene som kommer forut for dette. Skrivedans passer for barn i alderen 5-8 år. Barna er delt i relativt små grupper, slik at vi har god mulighet til å ha hvert enkelt barn i fokus.

Norsk med tegnstøtte / Tegn til tale
Vi bruker tegn til tale som hjelp til kommunikasjon og som redskap for å stimulere språkutviklingen. Ved å anvende tegn benytter man seg av en kommunikasjonsform som bygger på kroppsspråk, mimikk, og naturlige tegn, og som er lettere å bruke enn talespråk.

TRAS
Tidlig registrering av språkutvikling. I det pedagogiske arbeidet observerer vi barna daglig i lek og aktiviteter. Gjennom disse observasjonene kan vi se om barna mestrer de språklige ferdighetene dem har forutsetningen for å klare. Dette er en metode som hjelper oss å kartlegge språkutviklingen til barnet.

Alle Med
Det er et lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram. Materiellet er en forenkling av barnehagens observasjonsarbeid og det gir personalet kompetanseheving i forhold til barns utvikling. Materiellet vil gi personalet hjelp til å ha en observerende holdning i samspill med barnet. Verktøyet har til hensikt å gi et helhetlig bilde av barnets mestring, med hovedvekt på sosial kompetanse sett i sammenheng med språklig kompetanse.

Observasjon igjennom lek
Vi benytter også leken for å observere barna og deres utrykkmåter og interesser. I leken kan vi i større grad se hva og hvordan personalet kan bidra til å gi utfordringer og støtte til gruppen og enkelt barnet. Lekeobservasjon kan gi viktig kunnskap om barnets motorikk, språk, kontaktfunksjon og kontaktevne, emosjonell tilstand, samt fantasi og lekeevne. Observasjon av barn i lek kan gi oss et grunnlag for hvordan barnet trives i barnehagen og utvikler seg.